Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Edvau - License

   EMBED


Share

Transcript

INTEL YAZILIM L SANS S ZLE MES (OEM / IHV / ISV Da t m ve Tek Kullan c ),,,,,,,,, ,,,,,,,,, NEML - KOPYALAMADAN, Y KLEMEDEN VEYA KULLANMADAN NCE OKUYUN. ,,,,,,,, A a daki ko ullar ve h k mleri dikkatle okumadan nce, bu yaz l m ve ili kili malzemelerini (toplu ekilde," ""Yaz l m"" olarak an lacakt r) kullanmay n veya y klemeyin. Yaz l m' y klemeniz ya da kullanman z", bu S zle me'nin ko ullar n kabul etti iniz anlam na gelir. Ko ullar bu ekilde kabul etmek istemiyorsan z, Yaz l m' y klemeyin ya da kullanmay n.,,,,, ,,,,,,,,, L tfen A a dakileri Dikkate Al n:,,,,,,,,, * zg n Donat m reticisi (OEM), Ba ms z Donan m Sat c s (IHV) ya da Ba ms z Yaz l m Sat c s (ISV) olman z durumunda, bu L SANS S ZLE MES tamam yla ge erlidir;,,,,,,, * Son kullan c olman z durumunda, Ek A'da yer alan INTEL YAZILIM L SANS S ZLE MES ge erlidir.,,,,,,,, ,,,,,,,,, OEM'ler, IHV'ler ve ISV'ler i in:,,,,,,,, ,,,,,,,,, L SANS. Bu Yaz l m'a, yaln zca Intel bile en r nleriyle birlikte kullan lmak zere lisans verilmi tir. bu Yaz l m'a, Intel olmayan bile en r nleriyle birlikte kullan lmak zere lisans verilmemi tir. Bu S zle me'nin ko ullar uyar nca, Intel, taraf n za, Intel'in telif haklar er evesinde, a a dakileri ger ekle tirmenizi sa layan zel olmayan, devredilemeyen, t m d nyada ge erli olan ve bedeli tamam yla denmi lisans n vermektedir:, a) taraf n z n geli tirme ve bak m ama lar do rultusunda, Yaz l m' dahili olarak kullanma, zerinde de i iklik yapma, kopyalama ve,,,,,, b) Yaz l m' n t revi olan al malar da dahil olmak zere, Yaz l m' de i tirme, kopyalama ve Son Kullan c lar n za da tma; ancak, bu i lemler, en az ndan Ek A olarak ekli bulunan Intel Nihai, Tek Kullan c Lisans S zle mesi'nde yer alan ko ullar kadar k s tlay c ko ullara sahip bir lisans s zle mesi er evesinde ger ekle tirilmelidir ve,,,, c) Yaz l m ile birlikte verilen son kullan c belgelerini, yaln zca Yaz l m ile ba lant l olarak de i tirme, kopyalama ve da tma.,,,,,,, ,,,,,,,,, Yaz l m' i eren bilgisayar sisteminin veya yaz l m program n n nihai reticisi veya sat c s siz de ilseniz, bu durumda, Yaz l m' n t revi olan al malar (ve ilgili son kullan c belgeleri) dahil olmak zere, Yaz l m' n bir kopyas n , devralan ki inin i bu h k mlere tamam yla tabi olmas ko uluyla, devralan ki iye bu S zle me ko ullar na uygun ekilde kullan lmak zere devredebilirsiniz. Aksi halde, Yaz l m' herhangi bir nc ah sa atayamaz, lisans n veremez, kiralayamaz veya ba ka ekilde devredemez ya da sunamazs n z. Yaz l m' kaynak koda d n t remez, tersine eviremez veya ba ka hi bir ekilde ters m hendislik i lemi uygulayamazs n z. ,,,,,,,,, Bu S zle me'de a k a belirtilen haller d nda, taraf n za do rudan veya z mni olarak, ikna veya hukuki mani yoluyla ya da di er bi imlerde hi bir lisans ya da hak verilmemektedir. Intel, bu S zle me'da yer alan ko ul ve h k mlere riayet etti inizi teyit etmek zere, ilgili kay tlar n z tetkik etme ya da ba ms z bir denet inin tetkik etmesini sa lama hakk na sahiptir.,,,,, ,,,,,,,,, "G ZL L K. Yaz l m'a eri im veya kullan m i eren i inizi taraf n z ad na yapmas i in nc ah s dan man veya ikinci stlenici ("" stlenici"") atamak istiyorsan z", stlenici'den, bu S zle me'de ne s r lenlerden daha az k s tlay c olmayan ve da t m haklar n ve ba ka bir ama do rultusunda kullan m hari tutan ve Yaz l m'a eri im ve kullan m na ili kin olarak ko ullar ve y k ml l kler i eren, yaz l bir gizlilik anla mas temin etmeniz gerekir.,,,,,, Aksi halde, bu S zle me'nin ko ullar n veya varl n a klayamaz ya da Intel'in nceden yaz l onay olmaks z n, Intel'in ad n hi bir yay n organ , reklam veya ba ka duyurularda kullanamazs n z. Intel ticari markalar n ya da amblemlerini kullanmak konusunda hi bir hakk n z yoktur.,,,,,, ,,,,,,,,, YAZILIM VE TEL F HAKLARININ M LK YET . T m Yaz l m kopyalar n n m lkiyeti Intel ya da tedarik ilerine aittir. Yaz l m, telif hakk na sahiptir ve Amerika Birle ik Devletleri ve di er lkelerin yasalar yla ve uluslararas anla malar n h k mleriyle korunmaktad r. Yaz l m'dan herhangi bir telif hakk bildirimini karamazs n z. Intel, istedi i zaman ve nceden bildirimde bulunmaks z n, Yaz l m'da veya burada belirtilen maddelerde de i iklik yapabilir, ancak Yaz l m' desteklemek ya da g ncelle tirmek y k ml l n ta maz. Aksinin a k a belirtilmi oldu u haller d nda, Intel, Intel patentleri, ticari markalar ya da di er fikri m lkiyet haklar er evesinde hi bir a k ya da z mni hak tan maz. Yaz l m' yaln zca, devralan ki inin bu ko ullara tamam yla tabi olmay kabul etmesi ve Yaz l m' n hi bir kopyas n bulundurmaman z durumunda devredebilirsiniz., SINIRLI ORTAM GARANT S . Yaz l m, Intel taraf ndan fiziksel ortam zerinden g nderilmi se, Intel, s zkonusu ortam n, Intel taraf ndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) g nl k s re i inde maddi fiziksel kusurlardan muaf oldu unu garanti eder. Bu t r bir kusur bulunursa, ortam , de i tirilmek veya Yaz l m' n, Intel'in tercih edece i ba ka bir ekilde teslim edilmesini sa lamak zere, Intel'e iade edin. , ,,,,,,,,, D ER GARANT LER N HAR TUTULMASI. YUKARIDA ART KO ULMASI DURUMU ST SNA OLMAK ZERE, YAZILIM, SATILAB L RL K, H B R TEL F HAKKI HLAL NDE BULUNMAMA YA DA BEL RL B R AMACA UYGUNLUK G B GARANT LER DE DAH L OLMAK ZERE," HERHANG T RDEN A IK YA DA ZIMN B R GARANT OLMAKSIZIN ""OLDU U G B "" SA LANMI TIR. Intel", Yaz l m'a dahil olan bilgi, metin, grafik, ba lant lar veya di er elerin, do rulu u ya da taml konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu elere ili kin sorumluluk kabul etmez. ,,,,,,,,, SORUMLULU UN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDAR K LER , S Z KONUSU ZARARLARIN OLASILI INDAN HABERDAR ED LM OLSA DAH , H B R SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANG B R ZARARDAN (KAR KAYBI, N KES NT YE U RAMASI VE B LG KAYBI DAH L OLMAK ZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S STEMLER NDE ZIMN GARANT LER VEYA DOLAYLI YA DA D ER ZARARLAR N SORUMLULU UN HAR TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMI TIR; BU G B DURUMLARDA, YUKARIDAK SINIRLAMA TARAFINIZ N GE ERL OLMAYAB L R. AYRICA, HUKUK S STEMLER NE G RE FARKLILIK G STEREN D ER YASAL HAKLARA DA SAH P OLAB L RS N Z.,,, ,,,,,,,,, BU S ZLE ME'N N SONA ERMES . Intel, ko ullar n ihlal etmeniz halinde, bu S zle me'yi istedi i zaman sona erdirebilir. S zle me'nin sona erdirilmesi halinde, Yaz l m' derhal imha etmeniz veya Yaz l m' n t m kopyalar n Intel'e iade etmeniz gerekir.,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, GE ERL YASALAR. Bu S zle me er evesinde do an talepler, kanunlar ihtilaf na ili kin prensipleri ve Mal Sat S zle meleri konusundaki Birle mi Milletler Akdi hari tutulmak zere, California yasalar na tabi olacakt r. Yaz l m' , ge erli ihracat yasalar na ve y netmeliklerine ayk r olarak ihra edemezsiniz. Yaz l olmamas ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf ndan imzalanmamas durumunda, Intel, ba ka hi bir s zle me er evesinde sorumlu tutulamaz.,,,, ,,,,,,,,, H K MET TARAFINDAN KISITLANMI HAKLAR. Yaz l m," ""KISITLANMI HAKLAR"" g z n ne al narak haz rlanm t r. Yaz l m' n H k met taraf ndan kullan lmas ", o alt lmas ya da a klanmas FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlar n ard ndan gelenler veya halefleri taraf ndan belirtilen k s tlamalara tabidir. Yaz l m' n H k met taraf ndan kullan m , H k met'in, Intel'in Yaz l m zerindeki m lkiyet haklar n kabul etti i anlam n ta r. stlenici veya retici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA adresinde meskun Intel Corporation'd r., ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, "EK ""A"".",,,,,,,,, INTEL YAZILIM L SANS S ZLE MES (Nihai, Tek Kullan c ),,,,,,,, ,,,,,,,,, NEML - KOPYALAMADAN, Y KLEMEDEN VEYA KULLANMADAN NCE OKUYUN. ,,,,,,,, A a daki ko ullar ve h k mleri dikkatle okumadan nce, bu yaz l m ve ili kili malzemelerini (toplu ekilde," ""Yaz l m"" olarak an lacakt r) kullanmay n veya y klemeyin. Yaz l m' y klemeniz ya da kullanman z", bu S zle me'nin ko ullar n kabul etti iniz anlam na gelir. Ko ullar bu ekilde kabul etmek istemiyorsan z, Yaz l m' y klemeyin ya da kullanmay n.,,,,, ,,,,,,,,, L SANS. Yaz l m' , ki isel ve ticari ama lar i ermeyen kullan m n z i in, tek bir bilgisayara kopyalayabilir ve a a daki ko ullara tabi olmak ko uluyla, Yaz l m' n bir yedek kopyas n alabilirsiniz: ,,,,,, 1. Bu Yaz l m'a, yaln zca Intel bile en r nleriyle birlikte kullan lmak zere lisans verilmi tir. bu Yaz l m'a, Intel olmayan bile en r nleriyle birlikte kullan lmak zere lisans verilmemi tir. ,,,,,,, 2. Bu S zle me'de aksinin belirtilmemi olmas halinde, Yaz l m' n hi bir k sm n kopyalayamaz, de i tiremez, kiralayamaz, satamaz, da tamaz veya devredemezsiniz; ayr ca, Yaz l m' n kopyalanmas n nleyece inizi de kabul etmi olursunuz.,,, 3. Yaz l m'a ters m hendislik i lemi uygulayamaz, kaynak koda d n t remez ya da par alara ay ramazs n z. ,,,,,,,, 4. Yaz l m lisans n ba ka bir ah sla paylasamaz ya da Yaz l m' n birden ok kullan c taraf ndan ayn anda kullan m na izin veremezsiniz.,,,,,,,,, 5. Yaz l m, bir b l m ," ekli bir ""lisans.txt"" dosyas ya da ba ka bir metin veya dosyada tan ml olabilecek ve lisans sa lanan", ba ka yaz l m veya nc ah s tedarik ilerin ba ka bir m lkiyetini i erebilir. ,,,,,, ,,,,,,,,, YAZILIM VE TEL F HAKLARININ M LK YET . T m Yaz l m kopyalar n n m lkiyeti Intel ya da tedarik ilerine aittir. Yaz l m, telif hakk na sahiptir ve Amerika Birle ik Devletleri ve di er lkelerin yasalar yla ve uluslararas anla malar n h k mleriyle korunmaktad r. Yaz l m'dan herhangi bir telif hakk bildirimini karamazs n z. Intel, istedi i zaman ve nceden bildirimde bulunmaks z n, Yaz l m'da veya burada belirtilen maddelerde de i iklik yapabilir; ancak, Yaz l m' destekleme ya da g ncelle tirme y k ml l n ta maz. Aksinin a k a belirtilmi oldu u haller d nda, Intel, Intel patentleri, ticari markalar ya da di er fikri m lkiyet haklar er evesinde hi bir a k ya da z mni hak tan maz. Yaz l m' yaln zca, devralan ki inin bu ko ullara tamam yla tabi olmay kabul etmesi ve Yaz l m' n hi bir kopyas n n bulundurmaman z durumunda devredebilirsiniz., ,,,,,,,,, SINIRLI ORTAM GARANT S . Yaz l m, Intel taraf ndan fiziksel ortam zerinden g nderilmi se, Intel, s zkonusu ortam n, Intel taraf ndan teslim edilmesinden sonraki doksan (90) g nl k s re i inde maddi fiziksel kusurlardan muaf oldu unu garanti eder. Bu t r bir kusur bulunursa, ortam , de i tirilmek veya Yaz l m' n, Intel'in tercih edece i ba ka bir ekilde teslim edilmesini sa lamak zere, Intel'e iade edin., ,,,,,,,,, D ER GARANT LER N HAR TUTULMASI. YUKARIDA ART KO ULMASI DURUMU ST SNA OLMAK ZERE, YAZILIM, SATILAB L RL K, H B R TEL F HAKKI HLAL NDE BULUNMAMA YA DA BEL RL B R AMACA UYGUNLUK G B GARANT LER DE DAH L OLMAK ZERE," HERHANG T RDEN A IK YA DA ZIMN B R GARANT OLMAKSIZIN ""OLDU U G B "" SA LANMI TIR. Intel", Yaz l m'a dahil olan bilgi, metin, grafik, ba lant lar veya di er elerin do rulu u ya da taml konusunda herhangi bir garanti vermez ya da bu elere ili kin sorumluluk kabul etmez., ,,,,,,,,, SORUMLULU UN SINIRLANDIRILMASI. INTEL YA DA TEDAR K LER , S Z KONUSU ZARARLARIN OLASILI INDAN HABERDAR ED LM OLSA DAH , H B R SURETTE YAZILIM'IN KULLANIMINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN HERHANG B R ZARARDAN (KAR KAYBI, N KES NT YE U RAMASI VEYA B LG KAYBI DAH L OLMAK ZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI HUKUK S STEMLER NDE ZIMN GARANT LER VEYA DOLAYLI YA DA D ER ZARARLAR N SORUMLULU UN HAR TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASI YASAKLANMI TIR; BU G B DURUMLARDA, YUKARIDAK SINIRLAMA TARAFINIZ N GE ERL OLMAYAB L R. AYRICA, HUKUK S STEMLER NE G RE FARKLILIK G STEREN D ER YASAL HAKLARA DA SAH P OLAB L RS N Z. ,,, ,,,,,,,,, BU S ZLE ME'N N SONA ERMES . Intel, ko ullar n ihlal etmeniz halinde, bu S zle me'yi istedi i zaman sona erdirebilir. S zle me'nin sona erdirilmesi halinde, Yaz l m' derhal imha etmeniz veya Yaz l m' n t m kopyalar n Intel'e iade etmeniz gerekir.,,,,,, ,,,,,,,,, GE ERL YASALAR. Bu S zle me er evesinde do an talepler, kanunlar ihtilaf na ili kin prensipleri ve Mal Sat S zle meleri konusundaki Birle mi Milletler Akdi hari tutulmak zere, California yasalar na tabi olacakt r. Yaz l m' , ge erli ihracat yasalar na ve y netmeliklerine ayk r olarak ihra edemezsiniz. Yaz l olmamas ve Intel'in yetkili bir temsilcisi taraf ndan imzalanmamas durumunda, Intel, ba ka hi bir anla ma er evesinde sorumlu tutulamaz.,,,, ,,,,,,,,, H K MET TARAFINDAN KISITLANMI HAKLAR. Yaz l m," ""KISITLANMI HAKLAR"" g z n ne al narak haz rlanm t r. Yaz l m' n H k met taraf ndan kullan lmas ", o alt lmas ya da a klanmas FAR52.227-14 ve DFAR252.227-7013 ve bunlar n ard ndan gelenler veya halefleri taraf ndan belirtilen k s tlamalara tabidir. Yaz l m' n H k met taraf ndan kullan m , H k met'in, Intel'in Yaz l m zerindeki m lkiyet haklar n kabul etti i anlam n ta r. stlenici veya retici, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052 adresinde meskun, Intel Corporation'd r., ,,,,,,,,, D L; EV R LER. Bu S zle menin ngilizce s r m n n yan nda ba ka bir dildeki evirisi varsa, eviri yaln zca kolayl k sa lamak amac yla verilmi tir; ngilizce s r m esas al nacakt r.,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User),,,,,,,,, ,,,,,,,,, IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. ,,,,,,,, Do not use or load this software and any associated materials (collectively," the ""Software"") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software", you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.,,,,,, ,,,,,,,,, Please Also Note:,,,,,,,,, * If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;,,,,,, * If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.,,,,,, ,,,,,,,,, For OEMs, IHVs, and ISVs:,,,,,,, ,,,,,,,,, LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:,,,,, a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and,,,,,,,, b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and,,, c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.,,,,,,, ,,,,,,,,, If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.,, ,,,,,,,,, Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.,,,,,, ,,,,,,,,, "CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor (""Contractor"") perform work on your behalf which involves access to or use of Software", you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.,,,,,,, Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.,,,,,, ,,,,,,,,, OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software., ,,,,,,,,, LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.,,,,,,, ,,,,,,,,, EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE," THE SOFTWARE IS PROVIDED ""AS IS"" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND", INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.,, ,,,,,,,,, LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. ,,,, ,,,,,,,,, TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.,,,,,,,, ,,,,,,,,, APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.,,,,,,,, ,,,,,,,,, "GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with ""RESTRICTED RIGHTS."" Use", duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, "EXHIBIT ""A"" ",,,,,,,,, INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User),,,,,,,, ,,,,,,,,, IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. ,,,,,,,, Do not use or load this software and any associated materials (collectively," the ""Software"") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software", you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.,,,,,, ,,,,,,,,, LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: ,,,,,, 1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. ,,,,,,,,, 2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.,,,, 3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. ,,,,,,, 4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.,,,,,,,,, 5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with," any enclosed ""license.txt"" file or other text or file. ",,,,,, ,,,,,,,,, OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software., ,,,,,,,,, LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.,,,,,,, ,,,,,,,,, EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE," THE SOFTWARE IS PROVIDED ""AS IS"" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY", NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.,,, ,,,,,,,,, LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. ,,, ,,,,,,,,, TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.,,,,,,,, ,,,,,,,,, APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.,,,,,,,, ,,,,,,,,, "GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with ""RESTRICTED RIGHTS."" Use", duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.,,,, ,,,,,,,,, SLAOEMISV1/RBK/01-21-00,,,,,,,,,